AKTUALNOŚCI

VOUCHER

REGULAMIN PROMOCJI „VOUCHERA”

§ 1
ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji Vouchera
 2. Wystawcą Vouchera jest Air Construction Sp. z o.o. Sp. k. Plac Europejski 3 lok. 73, 00-844 Warszawa
 3. Vouchery jest ewidencjonowane przez Wystawcę i posiada swój unikalny numer seryjny.
 4. Termin ważności Vouchera upływa dniem 31.12. 2021.
 5. Data ważności Vouchera nie podlega przedłużeniu.
 6. Wraz z otrzymaniem Vouchera nabywca oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje w całości postanowienia Regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.

§ 2
ZASADY KORZYSTANIA

 1. Nabywca Vouchera może skorzystać z jednej z dwóch opcji do wyboru.
  1. 1 Usługi wykonania dwóch pierwszych serwisów gwarancyjnych (pierwszy serwisy należy wykonać w terminie 6 miesięcy od daty montażu klimatyzatora i kolejny w odstępie 6 miesięcy)
  2. 2 Rabat cenowy w kwocie 300 zł. do wykorzystania na montaż klimatyzacji, pompy ciepła, fotowoltaiki po uprzedniej akceptacji wyceny i rezerwacji terminu, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
 2. Podstawą do wykonania usługi przez Wystawcę jest uprzednie okazanie Vouchera przed złożeniem zamówienia.
 3. Nabywca ma możliwości przekazania Vouchera osobie trzeciej pod warunkiem przesłania/ zgłoszenia takiego zamiaru na adres e-maila: biuro@airconstruction.eu
 4. Wystawca ma prawo odmówić realizacji Vouchera w następujących przypadkach:
  – przekroczenie terminu ważności Vouchera.
  – stan wizualny Vouchera nie pozwalający na identyfikację jego numeru.
 5. Promocja „Vouchera” nie łączy się z innymi promocjami.

   § 3
  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem danych osobowych jest Air Construction Sp. z o.o. Sp. K. Plac Europejski 3/74, 00-844 Warszawa
  2. Dane będą przechowywane przez okres 2 lat od dnia realizacji Vouchera tj. do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, w zakresie którym uprzednio Pani/Pan wyraziła/-ił zgodę.
  5. Administrator jest uprawniony do przetwarzania wyłącznie danych osobowych Nabywcy Vouchera. Administrator nie jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych, osoby trzeciej (posiadacza Vouchera), na rzecz której Nabywca dokonał nabycia Vouchera, z uwagi na brak zgody osoby trzeciej na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora.